Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978280

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 71/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie wzywające do sprecyzowania pisma postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. stwierdził niedopuszczalność zażalenia A. K. (dalej powoływany także jako Skarżący) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia (...) września 2015 r. wzywającego do sprecyzowania pisma. Powyższe postanowienie zostało doręczone dorosłemu domownikowi Skarżącego w dniu 8 grudnia 2015 r. (k.2. akt adm.)

Na powyższe postanowienie Skarżący w dniu 8 stycznia 2016 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej k. 3 akt sądowych) wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jednocześnie w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie, postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. zostało doręczone na wskazany w aktach sprawy adres Skarżącego w dniu 8 grudnia 2015 r., a zatem termin na skuteczne złożenie skargi do Sądu upływał 7 stycznia 2016 r. Skargę Skarżący wywiódł w dniu 8 stycznia 2016 r., a zatem należało uznać, że została ona wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze skarga jako spóźniona, a więc niedopuszczalna na mocy art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.