I SA/Bk 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609821

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2019 r. I SA/Bk 690/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 16 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) października 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2016 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) października 2018 r., zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2018 r. skarżący M. O. został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w wysokości 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone dorosłemu domownikowi 19 grudnia 2018 r. (k. 11 akt). W wyznaczonym terminie Skarżący nie uiścił wpisu sądowego (k. 12 akt).

Brak wpisu od skargi powoduje, że postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione, a stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.