Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978265

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 16 lutego 2016 r.
I SA/Bk 663/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.).

Sędziowie: SO del. do, WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, WSA Paweł Janusz Lewkowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lutego 2016 r. sprawy ze skargi I. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2007 r. oraz umorzenia postępowania w podatku akcyzowym za miesiące: kwiecień 2003 r., sierpień - grudzień 2003 r., styczeń - grudzień 2004 r., styczeń - grudzień 2005 r., styczeń - grudzień 2006 r. i styczeń - sierpień 2007 r.

1. uchyla zaskarżoną decyzję,

2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz skarżącego I.Z. kwotę 9.200 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.