Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2003110

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 lutego 2016 r.
I SA/Bk 624/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odrzucić skargę kasacyjną.,

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę P. Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...), wydaną w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Wyrok wraz ze sporządzonym uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r. (k.80).

Skarga kasacyjna od zapadłego wyroku została nadana w dniu 15 lutego 2016 r. (k. 105), wpłynęła do Sądu w dniu 18 lutego 2016 r. (k. 82).

W dniu 18 lutego 2016 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału I WSA

w Białymstoku wydał zarządzenie, w którym uznano, że skargę kasacyjna wniesiono po upływie terminu 30 dni, i w związku z tym skierowano sprawę na posiedzenie niejawne w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej (k. 81).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wnosi się ją w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 p.p.s.a.). W myśl natomiast art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie zaskarżony wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 80). Termin do złożenia skargi kasacyjnej upłynął zatem w dniu 10 lutego 2016 r. Tymczasem skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika skarżącej Spółki dopiero w dniu 15 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego na kopercie - k.105).

Z tych względów należało uznać, że skarga kasacyjna została wniesiona po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 177 § 1 w zw. z art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.