Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597186

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 grudnia 2018 r.
I SA/Bk 578/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 19 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą złożoną do Sądu na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) lipca 2018 r. i prawomocnym zakończeniem postępowania z wniosku M. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych - Przewodniczący tut. Wydziału w dniu 13 listopada 2018 r. wydał zarządzenie o wezwaniu skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 24 września 2018 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.656 zł. Skarżący został pouczony o skutkach niewykonania tego zarządzenia w terminie 7 dni od doręczenia jego odpisu.

Z akt wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone dorosłemu domownikowi w dniu 15 listopada 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie zadośćuczynił powyższemu wezwaniu.

Brak wpisu od skargi powoduje, że postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione, a stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.