Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892927

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 stycznia 2011 r.
I SA/Bk 551/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński.

Sędziowie WSA: Sławomir Presnarowicz (spr.), Urszula Barbara Rymarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako osoby trzeciej za zaległości podatkowe Ł. (...) z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec 2008 r., za odsetki za zwłokę od tych zaległości oraz koszty postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.