Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
I SA/Bk 538/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą złożoną do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2016 r., Przewodniczący tut. Wydziału wydał w dniu 30 maja 2016 r. zarządzenie o wezwaniu pełnomocnika Skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. W przypadku nie uzupełnienia wymienionego braku w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że pełnomocnik Skarżącej odebrał wezwanie z Sądu w dniu 2 czerwca 2016 r. (k. 16 akt). W zakreślonym terminie Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi (k. 17 akt).

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, co uniemożliwiło nadanie skardze prawidłowego biegu.

W tej sytuacji Sąd, stosując przepisy art. 220 § 3 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.