Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729773

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 czerwca 2015 r.
I SA/Bk 529/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi H. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gry na automacie poza kasynem gry postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...), pełnomocnik Spółki H. wniósł o wstrzymanie jej wykonania. Wskazał, że wykonanie decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Na dzień 11 grudnia 2014 r. Spółka zapłaciła kary pieniężne w łącznej wysokości (...) zł. Obecnie wobec Spółki toczy się szereg postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej. Wykonanie decyzji groziłoby utratą płynności finansowej, co skutkowałoby groźbą upadłości Spółki. Pełnomocnik podniósł również, że Spółka na dzień dzisiejszy ponosi duże straty, nie tylko nie osiągając planowanych zysków (co uniemożliwia zatrzymanie urządzeń do gry przez organy celne), ale także ponosząc straty finansowe. Ponadto, w świetle pytania prawnego do TK, dalsze nakładanie na Spółkę kar pieniężnych decyzjami i nie wstrzymywanie ich wykonania, grozi nieodwracalną szkodą. Przy czym chodzi tu nie tylko o szkodę grożącą Spółce, ale również każdą inną szkodę, w tym także szkodę grożącą Skarbowi Państwa, w związku z wypłatą pobranych kar w razie przegrania sprawy w TK.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wykazanie wystąpienia przesłanek do zastosowania ochrony tymczasowej należy do wnioskującego o jej udzielenie. W orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub powrót do stanu pierwotnego.

Mając na uwadze argumenty pełnomocnika przedstawione we wniosku, Sąd uznał, że Spółka uprawdopodobniła w wystarczający sposób, że wykonanie decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu. Nie daje pewności, a jedynie wiarygodność twierdzenia określonych faktów. Dlatego też należy zwrócić uwagę na oświadczenie prezesa zarządu Spółki, który w piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r. wskazał, że w latach 2012-2014 Spółka zapłaciła kary pieniężne z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry w łącznej kwocie (...) zł i nadal toczy się wobec niej szereg postępowań w tym przedmiocie.

Nałożony na Spółkę obowiązek ma charakter świadczenia pieniężnego i z natury rzeczy skutki wykonania takiego świadczenia są niewątpliwie odwracalne, niemniej jednak skutków zapłaty należności pieniężnej, które co do zasady są odwracalne, nie można - zdaniem Sądu - rozpatrywać w oderwaniu od jej wysokości, która w okolicznościach konkretnego przypadku, w połączeniu z ilością spraw tego rodzaju rozpatrywanych przed Sądem (Sądami), może wpłynąć na uzasadnione przypuszczenie utraty płynności finansowej Spółki i nawet ogłoszenia jej upadłości. W rozpatrywanym przypadku została wymierzona Spółce kara pieniężna w wysokości 36.000 zł. Ponadto w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku jest obecnie zarejestrowanych jeszcze kilkanaście spraw dotyczących wymierzenia Spółce kary pieniężnej z tytułu urządzania gry na automacie poza kasynem gry. Mając to na uwadze oraz oświadczenie prezesa zarządu o łącznej wysokości kar pieniężnych uiszczonych już przez Spółkę, Sąd uznał argumentację pełnomocnika dotyczącą groźby utraty płynności finansowej w razie wykonania decyzji, co z kolei skutkować może upadłością tego podmiotu.

Wykonanie zaskarżonej decyzji zagrażające zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 136/04, cytowane (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi". Komentarz do art. 61, LEX 2013).

W związku z powyższym za uzasadnione Sąd uznał udzielenie stronie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 61 § 3 i § 5 przywołanej ustawy procesowej, mając przy tym na uwadze także treść art. 127 § 3, upoważniającą Sąd w trakcie zawieszenia postępowania do podejmowania czynności mających na celu m.in. wstrzymanie wykonania aktu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.