Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786005

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
I SA/Bk 483/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Melezini, Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi Spółki Akcyjnej R. Spółka komandytowa w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie zarzutów zgłoszonych do postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2013 r. Spółka Akcyjna RD sp.k. w B., w imieniu której działał prokurent A. S., wniosła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych nr (...) wystawionych wobec ww. Spółki w dniu (...) sierpnia 2013 r. przez Prezydenta Miasta B.

Postanowieniem z dnia (...) września 2013 r. nr (...), Prezydent Miasta B. oddalił zarzuty przedstawione w ww. piśmie i odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego objętego przedmiotowymi tytułami wykonawczymi.

W piśmie z dnia 26 września 2013 r. A. S.- prokurent Spółki Akcyjnej RB sp.k. w B. - złożył zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie i wniósł o jego zmianę poprzez umorzenie prowadzonej egzekucji.

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. stwierdziło niedopuszczalność tego zażalenia, bowiem zostało wniesione przez podmiot niebędący stroną.

Kolegium wskazało, że art. 34 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm. - dalej w skrócie: "u.p.e.a.") wskazuje podmioty legitymowane do złożenia zażalenia i mogą nimi być wyłącznie zobowiązany i wierzyciel. W niniejszej sprawie zobowiązanym była Spółka Akcyjna RD sp.k., a prokurent tej firmy miał świadomość czyj interes prawny reprezentuje, gdyż w piśmie z dnia 26 sierpnia 2013 r. prawidłowo wskazał nazwę zobowiązanego oraz swoje umocowanie do reprezentowania strony. Zażalenie zostało natomiast wniesione przez prokurenta działającego w imieniu Spółki Akcyjnej RB sp.k. Organ nie miał wątpliwości, co do charakteru tego pisma oraz podmiotu reprezentowanego przez prokurenta, który nie miał interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowego postanowienia.

W skardze złożonej do Sądu, prokurent działający w imieniu Spółki Akcyjnej RD sp.k. wniósł o uchylenie postanowienia Kolegium w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 34 § 5 u.p.e.a., poprzez przyjęcie, że zażalenie zostało wniesione w imieniu Spółki Akcyjnej RB sp.k., a nie Spółki Akcyjnej RD sp.k. i w konsekwencji bezpodstawne stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia.

W skardze podniesiono, że zażalenie zostało podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania zobowiązanego. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości nazwiska lub firmy, wynikających z różnicy między nazwiskiem lub nazwą wnoszącego zarzuty i zażalenie, organ powinien zwrócić na to uwagę i wyjaśnić w czyim imieniu wnoszone jest zażalenie. Błąd w określeniu firmy wynikał z omyłki.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 134 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność zażalenia oraz uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Powyższe przepisy znajdują odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym (art. 18 u.p.e.a.).

Niedopuszczalność zażalenia może wynikać m.in. z przyczyn podmiotowych, do których zalicza się przypadki wniesienia środka zaskarżenia przez osobę niemającą do tego legitymacji bądź przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych (por. wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2007 r., II OSK 1661/06,

LEX nr 425381).

Zgodnie z art. 34 § 5 u.p.e.a., na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie.

Z akt sprawy wynika, że zobowiązanym jest Spółka Akcyjna RD sp.k., na którą wystawione zostały przedmiotowe tytuły wykonawcze, będące podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji do majątku tego podmiotu. To w imieniu tej Spółki prokurent wniósł na podstawie art. 33 u.p.e.a. zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, a organ egzekucyjny rozpatrzył je negatywnie kierując do tego podmiotu postanowienie wydane w tym przedmiocie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów zostało wniesione przez tego prokurenta, ale działającego już w imieniu innego podmiotu, tj. Spółki Akcyjnej RB sp.k. Treść zażalenia wskazuje na to jednoznacznie, a organ nie mógł mieć wątpliwości co do charakteru pisma, jego treści oraz podmiotu, w imieniu którego zostało złożone. Jak słusznie zauważyło Kolegium, w nagłówku zażalenia wyraźnie wskazano nazwę wnoszącego zażalenie "S.A. RB sp.k.". Co więcej w treści tego pisma również jednoznacznie wyartykułowano, że ww. postanowienie zaskarżone zostaje w imieniu "S.A. RB - sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe R. sp. z o.o.)". Jednocześnie wymaga podkreślenia, że oba podmioty reprezentowane przez tę samą osobę są dwiema różnymi Spółkami. Przedłożony przez prokurenta na etapie postępowania zażaleniowego odpis KRS Spółki Akcyjnej RD sp.k. wskazuje, że powstała ona z przekształcenia RD sp. z o.o. Prokurent wyjaśnił ponadto w piśmie z dnia 19 listopada 2013 r., że S.A. RB - sp.k. powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego R. sp. z o.o.

Podkreślić należy, że prokura jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju. Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego, jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zdaniem Sądu, ocena działania prokurenta, reprezentującego interesy przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, powinna odwoływać się do wyższego stopnia staranności, który wymagany jest od profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

W ocenie Sądu, treść zażalenia jest jednoznaczna i nie zachodziła potrzeba wyjaśnienia charakteru pisma i intencji prokurenta w zakresie podmiotu, w imieniu którego jest wnoszone. Zauważenia wymaga, że pierwotnie złożone pismo zawierające zażalenie, gdzie jako zobowiązanego prokurent wskazał S.A. RB - sp.k., obarczone było brakiem formalnym - brakiem podpisu. W odpowiedzi na wezwanie organu do usunięcia tego braku, skierowane zresztą do zobowiązanego, tj. S.A. RD sp.k., prokurent nadesłał środek zaskarżenia podpisany ponownie w imieniu S.A. RB - sp.k. Trudno jest zatem mówić o omyłce w oznaczeniu podmiotu wnoszącego zażalenie.

Wobec powyższego należy uznać, że postanowienie Kolegium stwierdzające niedopuszczalność zażalenia S.A. RB - sp.k. jest zgodne z prawem. Podmiot ten nie był legitymowany do złożenia tego środka zaskarżenia.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.