Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 września 2019 r.
I SA/Bk 480/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wywiódł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...), w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry, wnosząc o jej uchylenie, uchylenie poprzedzającej ją decyzji Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) i umorzenie postępowania w sprawie, ewentualnie uchylenie decyzji organu II instancji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 23 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 1080 zł oraz podanie numeru PESEL, w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 sierpnia 2019 r. (k. 34 akt sprawy).

Jak wynika z pisma procesowego strony skarżącej oraz z załączonego potwierdzenia przelewu, wpis sądowy od skargi w wysokości 1080 zł został uiszczony w całości w dniu 25 lipca 2019 r.

W wyznaczonym terminie skarżący nie wskazał jednak numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Brakiem formalnym skargi jest w szczególności brak odpisów skargi dla doręczenia ich uczestnikom postępowania oraz brak wskazania numeru PESEL skarżącego, będącego osobą fizyczną (art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 i art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.).

Skarżący - pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu oraz usunięcia braków formalnych skargi - w zakreślonym terminie, który upłynął wraz z dniem 4 września 2019 r., nie uzupełnił braków formalnych skargi, co obligowało sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.