Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074936

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
I SA/Bk 442/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi S. I. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2015 rok postanawia odrzucić skargę.,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S. I. wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę, wskazując na niezadowolenie z otrzymanego pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 maja 2016 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności, ewentualnie oświadczenie, że skarga dotyczy bezczynności organu administracji i wskazanie przedmiotu bezczynności-w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższych obowiązków doręczono ww. w dniu 14 maja 2016 r. (k. 13).

Pismem z dnia (...) maja 2016 r. skarżący poinformował, że zaskarża decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 maja 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono ww. w dniu 27 maja 2016 r. (k. 14). Termin do wykonania powyższych obowiązków upłynął bezskutecznie w dniu 3 czerwca 2016 r.

Do chwili obecnej nie uiszczono wpisu od skargi, co zostało potwierdzone w piśmie Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego Sądu z dnia 13 czerwca 2016 r. (k. 15).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o skutkach prawnych nie uiściła wpisu od skargi, co obligowało Sąd do jej odrzucenia.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.