I SA/Bk 343/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3025238

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2020 r. I SA/Bk 343/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz.

Sędziowie WSA: Andrzej Melezini, Jacek Pruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi B. S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) stycznia 2020 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany klasyfikacji taryfowej towaru, określenia kwoty długu celnego, orzeczenia o zwrocie cła i odmowy wypłaty odsetek od zwróconej kwoty należności celnych postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).,

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 16 czerwca 2020 r., nadanego drogą elektroniczną, pełnomocnik skarżącej Spółki cofnął skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) stycznia 2020 r. Nr (...), wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki niweczące skuteczność cofnięcia skargi. Dlatego też na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania sądowego.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.