Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 lutego 2016 r.
I SA/Bk 333/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. sprawy ze skargi E. Spółka z o.o. we W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z eksploatacji automatu o niskich wygranych i umorzenie postępowania w sprawie postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.,

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 333/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę E. Sp. z o.o. we W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z eksploatacji automatu o niskich wygranych i umorzenie postępowania w sprawie.

Na powyższy wyrok skargę kasacyjną wywiódł pełnomocnik skarżącej Spółki, zaskarżając go w całości.

Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2015 r., Przewodniczący tut. Wydziału wezwał pełnomocnika skarżącej Spółki do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł. W przypadku nieuzupełnienia wymienionych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi kasacyjnej.

W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając to na uwadze skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.