Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2778004

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 listopada 2019 r.
I SA/Bk 290/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi G. w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu naruszenia warunków zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 28 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z 8 kwietnia 2019 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu naruszenia warunków zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu.

Na powyższy wyrok skargę kasacyjną wywiódł pełnomocnik skarżącego, zaskarżając go w całości.

Zarządzeniem z 16 października 2019 r., Przewodniczący Wydziału wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi 21 października 2019 r. W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Brak uiszczenia wpisu sądowego w sprawie skutkowało, z mocy powołanego przepisu, odrzuceniem skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.