Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001800

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 stycznia 2018 r.
I SA/Bk 1553/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.).

Sędziowie WSA: Paweł Janusz Lewkowicz, Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. w likwidacji w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2010 r. do maja 2016 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.