Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074921

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
I SA/Bk 1408/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sprawy ze skargi G. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 rok (maj-grudzień) - dot. K. G. (...) postanawia - przyznać adwokatowi A. P. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden 40/100 złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał G. S. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Stosownie do powyższego Okręgowa Rada Adwokacka w B. wyznaczyła do prowadzenia niniejszej sprawy adwokata A. P. (k. 48).

Adwokat A. P. brał udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji (aplikant adwokacki A. K. działający z substytucji adw. A. P.), wnosząc do protokołu rozprawy przeprowadzonej dnia 25 maja 2016 r. o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, nieopłaconych w całości ani w części (k. 129).

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Na wstępie należy podnieść, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) i z tym dniem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461 z późn. zm.) przestało obowiązywać. Jednakże na mocy § 22 nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. W związku z powyższym rozpatrywany wniosek o przyznanie wynagrodzenia jako złożony w sprawie wszczętej dnia (...) listopada 2015 r. (data stempla pocztowego k. 8) i niezakończonej przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia należało rozpoznać na starych zasadach.

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sprawy wynosi 710 zł

(k. 9).

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stawka minimalna za udział adwokata w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w niniejszej sprawie wynosi 180 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 221,40 zł.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a; § 6 pkt 2 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie... oraz § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa..., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.