I SA/Bk 138/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3156363

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 marca 2021 r. I SA/Bk 138/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. spółki z o.o. w B. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) stycznia 2021 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2. zwrócić M. spółce z o.o. w B. kwotę 200 zł (słownie: dwustu złotych) uiszczoną tytułem wpisu;,

Uzasadnienie faktyczne

M. spółka z o.o. w B., działając przez pełnomocnika, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) stycznia 2021 r., wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług. Spółka uiściła kwotę 200 zł tytułem wpisu od skargi.

Pismem z dnia 2 marca 2021 r. pełnomocnik spółki cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. powoływanej dalej jako p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, iż pismem z dnia 2 marca 2021 r. umocowany w sprawie pełnomocnik spółki cofnął skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) stycznia 2021 r., wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług (k. 24 akt sądowych).

W ocenie Sądu cofnięcie wniosku było dopuszczalne - w sprawie nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

W tej sytuacji Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie w sprawie, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. (pkt 2 sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.