Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978197

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1361/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić skarżącemu J. N. wniesiony po terminie wpis sądowy w sprawie w kwocie 1127 (jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

J. N. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) października 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 grudnia 2015 r. Skarżący został wezwany do wniesienia w terminie siedmiu dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 1127 złotych, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie w sprawie uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zostało doręczone na wskazany w skardze adres do doręczeń w dniu 15 grudnia 2015 r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał 22 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W wyznaczonym terminie wpis od skargi nie został wniesiony. Skarżący uiścił wpis w należnej wysokości w dniu 23 grudnia 2015 r., a zatem po upływie zakreślonego stronie terminu (k. 12 akt sąd.).

W tym stanie rzeczy, Sąd stosując przepis art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi. O zwrocie kwoty uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie 232 § 1 pkt 1 tejże ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.