Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978138

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1016/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji wydanej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania postanawia odmówić A. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło decyzję organu I instancji wydaną w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Powyższa decyzja została doręczona Skarżącej A. K. w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Na powyższą decyzję Skarżąca w dniu 17 sierpnia 2015 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej k. 4 akt sądowych) wywiodła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę z uwagi na wniesienie jej z uchybieniem 30 dniowego terminu do jej wniesienia. Powyższe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 30 listopada 2015 r. (k. 75 akt sądowych).

Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2015 r., pełnomocnik Skarżącej wystąpiła o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Wskazała, że Skarżąca wniosła skargę z uchybieniem terminu bez swojej winy, gdyż jest osobą nieporadną, działała wówczas bez pełnomocnika. Zaznaczyła, że Skarżąca otrzymała pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. znak: (...), z którego wynikało, że sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia, dlatego też Skarżąca czekała z wniesieniem skargi do ponownego rozpatrzenia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pełnomocnik wskazała także, że w sprawie Skarżącej toczyło się kilka postępowań.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek nie jest zasadny.

W myśl postanowień art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Zgodnie z art. 87 wspomnianej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyn uchybienia terminu do sądu uprawdopodobniając okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W ocenie Sądu wniosek Skarżącej nie zasługiwał na uwzględnienie, albowiem nie uprawdopodobniła okoliczności, wskazujących na niezawinione niedochowanie terminu na wniesienie skargi.

W nauce prawa, jak i w orzecznictwie do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zalicza się z reguły: przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inna osobą. Brak winy w uchybieniu terminowi sąd ocenia w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. W ocenie Sądu, wskazana przez Skarżącą okoliczność - brak profesjonalnego pełnomocnika, nieporadność oraz zwlekanie ze złożeniem skargi do ponownego rozpoznania sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - nie uprawdopodabnia braku winy Skarżącej w uchybieniu terminu. Podkreślić należy, iż w aktach administracyjnych sprawy znajduje się zaskarżona decyzja z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie złożenia skargi oraz zwrotne potwierdzenie jej odbioru przez Skarżącą, na którym Skarżąca osobiście pokwitowała odbiór korespondencji w dniu 20 kwietnia 2014 r. Skarżąca w złożonym wniosku o przywrócenie terminu nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, że zachodziła nadzwyczajna okoliczność, która uniemożliwiła jej złożenie skargi w ustawowym terminie. Brak jest również podstaw do przyjęcia, szczególnie że Skarżąca pełni funkcję opiekuna prawnego swojej matki, jakoby była osobą nieporadną, czy nienależycie dbającą o własne interesy.

W świetle powyższego należy uznać, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające przywrócenie uchybionego terminu, w tym podstawowa (konieczna) przesłanka, jaką jest brak winy po stronie Skarżącej we wniesieniu w terminie skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na podstawie art. 86 § 1 i 3 w związku z art. 87 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.