Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759027

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2015 r.
I SA/Bd 974/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M., D. U. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki w zakresie zaległości w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 19 marca 2015 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisów zarządzeń - pod rygorem odrzucenia skargi (k. 44 i 45 akt sądowych).

Wskutek nieodebrania przez adresatów dwukrotnie awizowanych przesyłek, w dniach 26 marca i 3 kwietnia 2015 r., odpisy zarządzeń pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia z dniem 9 kwietnia 2015 r. (adnotacja na kopertach k. 49 i 51 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.",

w razie niemożności doręczenia pisma w sposób właściwy lub zastępczy (art. 65-72 p.p.s.a.) pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy - w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia - które umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 73 § 4 powołanej ustawy doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że przesyłki zawierające odpisy zarządzeń do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego, skierowane zarówno do M. M. jak i D. U. były po raz pierwszy awizowane w dniu 26 marca 2015 r., powtórnie awizowane w dniu 3 kwietnia 2015 r., a zwrot do nadawcy nastąpił odpowiednio w dniu 11 i 13 kwietnia 2015 r. (k. 49 i 51 akt sądowych). Z uwagi na niepodjęcie ich w terminie, we wskazanej placówce pocztowej, należy uznać je za doręczone w dniu 9 kwietnia 2015 r. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścili należnego wpisu sądowego. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.