Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978136

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 lutego 2016 r.
I SA/Bd 957/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sędziowie WSA: Teresa Liwacz (spr.), Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi "O." Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od grudnia 2010 do kwietnia 2011 r. oraz od września do listopada 2011 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.