Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759022

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 maja 2015 r.
I SA/Bd 946/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. I SA/Bd 946/14 w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. I SA/Bd 946/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania. W dniu 4 maja 2015 r. skarżący zwrócił się do Sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2, który stanowi, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., czynność ta jest bezskuteczna. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być ani przedłużane, ani skracane. Dlatego też złożenie po terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie wyrok został wydany w dniu 17 lutego 2015 r., zatem wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia należało złożyć najpóźniej w dniu 24 lutego 2015 r. Wobec faktu, że strona skarżąca uczyniła to dopiero w dniu 4 maja 2015 r. (karta nr 75 akt sądowych) Sąd, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.