Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489240

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2018 r.
I SA/Bd 939/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szulc.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej PPHU S. Sp. z o.o. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 939/17 w sprawie ze skargi PPHU S. Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 939/17 tut. Sąd oddalił skargę na wymienioną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.

Pismem z dnia 11 marca 2018 r. strona wniosła na powyższy wyrok skargę kasacyjną sporządzoną przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zarządzeniem z dnia 21 marca 2018 r. Przewodniczący Wydziału wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem jej odrzucenia. Odpis zarządzenia został doręczony na adres kancelarii pełnomocnika w dniu 26 marca 2018 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru, k. 88 akt sąd.). Zatem termin do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi kasacyjnej upływał z dniem 3 kwietnia 2018 r. (stosownie do treści art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej "p.p.s.a."). Z akt sprawy wynika, że należny wpis nie został uiszczony ani w terminie, ani po jego upływie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W przedmiotowej sprawie wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), należny wpis sądowy wynosił 210 zł.

Wobec niewykonania zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu od skargi kasacyjnej, Sąd na podstawie art. 178 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.