Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 czerwca 2015 r.
I SA/Bd 921/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. U., M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 11 marca 2015 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisów zarządzeń - pod rygorem jej odrzucenia (k. 31 akt sądowych).

D. U. odpis zarządzenia odebrał w dniu 20 marca 2015 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru, k. 34 akt sądowych). Natomiast wskutek nieodebrania przez M. M. dwukrotnie awizowanej przesyłki, w dniach 17 i 25 marca 2015 r., odpis zarządzenia pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia z dniem 31 marca 2015 r. (adnotacja na kopercie k. 35 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."),

w razie niemożności doręczenia pisma w sposób właściwy lub zastępczy (art. 65-72 p.p.s.a.) pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy - w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia - które umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 73 § 4 powołanej ustawy doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego, skierowana do M. M. była po raz pierwszy awizowana w dniu 17 marca 2015 r., powtórnie awizowana w dniu 25 marca 2015 r., a zwrot do nadawcy nastąpił w dniu 1 kwietnia 2015 r. (k. 35 akt sądowych). Z uwagi na niepodjęcie jej w terminie, we wskazanej placówce pocztowej, należy uznać ją za doręczoną w dniu 31 marca 2015 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał wobec M. M. z dniem 7 kwietnia 2015 r.

Natomiast D. U. odebrał odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w dniu 20 marca 2015 r. (k. 34 akt sądowych). Zatem termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 27 marca 2015 r.

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścili należnego wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.