Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891647

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2012 r.
I SA/Bd 900/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Dudra sędzia WSA Leszek Kleczkowski Protokolant: po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi R. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.