Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929395

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2015 r.
I SA/Bd 890/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. i G. S. na uchwałę Rady Gminy w G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Rada Gminy w G. w dniu (...) r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na ww. uchwałę.

Zarządzeniem z dnia 12 października 2015 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 300 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpisy zarządzenia doręczono skarżącym w dniu 19 października 2015 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki, k. 13 i 14 akt sądowych). Termin do uzupełnienia braków skargi upływał z dniem 26 października 2015 r. (włącznie).

Z akt sprawy wynika, że strona nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie, zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), należny wpis sądowy wynosił 300 zł.

Wobec niewykonania zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.