Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917266

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2010 r.
I SA/Bd 790/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sędziowie WSA: Leszek Kleczkowski (spr.), Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 listopada 2010 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok (...) oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.