Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163517

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2016 r.
I SA/Bd 730/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. R. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek postanowił: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W skardze zatytułowanej "pozwem o wszczęcie postępowania", zaadresowanej i przesłanej w dniu 10 czerwca 2016 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy W.R. (skarżący) zarzucił, że jego wniosek o umorzenie należności z tytułu składek winien zostać rozpatrzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 290/12 oraz z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 9/15, którymi uchylano decyzję ZUS. Skarżący podkreślił, że ZUS całkowicie ignoruje obydwa wyroki i że jest zwodzony przez ten organ.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 czerwca 2016 r. przesłano złożoną skargę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przesłanej wraz z aktami sprawy odpowiedzi na skargę z dnia 19 lipca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustosunkowując się do zarzutów skarżącego podał, że decyzją z dnia (...) r. w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 9/15 utrzymał w mocy decyzję ZUS z dnia (...). o odmowie umorzenia należności składkowych w łącznej kwocie 42.530,58 zł. Organ dodał też, że skarżący pismem z dnia 8 lutego 2016 r. złożył wniosek o umorzenie naliczonych odsetek. Rozpatrując złożony wniosek decyzją z dnia (...) r., nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił umorzenia odsetek za zwłokę. Ta ostatnia decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, a także okoliczność, że w skardze strona nie wskazała dokładnie zaskarżonej decyzji, w piśmie z dnia 20 września 2016 r., Sąd poinformował stronę, że w przedmiocie umorzenia jego należności Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał dwie decyzje administracyjne. W związku z powyższym wezwano skarżącego do wskazania, do której z decyzji ((...) z dnia (...) r., czy nr (...) z dnia (...). o odmowie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek), odnosi się wniesiona skarga.

W odpowiedzi w piśmie z dnia 30 września 2016 r. skarżący podał, że złożona skarga dotyczy decyzji nr (...) z dnia (...). w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W myśl natomiast art. 52 § 2 p.p.s.a., przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Z powyższej regulacji wynika więc, że dokonywana przez wojewódzki sąd administracyjny kontrola działalności administracji publicznej rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy strona wyczerpie możliwość podważenia rozstrzygnięć organów administracji przy pomocy środków zaskarżenia przewidzianych w toku procedowania przed tymi organami, a więc kiedy w sprawie wypowiedziały się organy obu instancji.

Z akt sprawy wynika, że strona wniosła skargę do Sądu na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek, którą organ ten wydał, rozstrzygając jako organ pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne odwołanie nie przysługuje, natomiast stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym, aby skorzystać z drogi sądowej skarżący winien tą decyzję poddać kontroli instancyjnej w trybie art. 127 § 3 k.p.a., poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mimo zawartego w decyzji nr (...) z dnia (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek pouczenia o możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarżący tego nie uczynił i wniósł skargę do Sądu na decyzję wydaną w pierwszej instancji.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Niedopuszczalność skargi występuje m.in. wówczas, gdy niewyczerpane zostały środki zaskarżenia w toku postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skarżący w niniejszej sprawie przed wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy nie wyczerpał przysługujących mu środków zaskarżenia, co powoduje, że złożona przez niego skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznając skargę za niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.