Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163515

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2016 r.
I SA/Bd 699/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 699/16 wydanym w sprawie ze skargi B. D.-Ł. i S. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 699/16 w ten sposób, że słowa "B. D.-Ł. i S. Ł. zastąpić słowami "B. D.-Ł. i S. Ł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 699/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę strony na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

W sentencji wyroku błędnie wskazano, że Sąd rozpatrywał skargę B. D.-Ł. i S. Ł. Błąd w nazwisku skarżącej i skarżącego ma charakter oczywistej omyłki wymagającej sprostowania, albowiem zarówno z akt administracyjnych jak i sądowych niniejszej sprawy, w tym decyzji wydanych przez organy podatkowe, skargi, udzielonego pełnomocnictwa i innych pism składanych przez strony w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego wynika, że skarżącymi są B. D.-Ł. i S. Ł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.