Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729737

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2015 r.
I SA/Bd 687/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia I. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r. odrzucającego zażalenie w sprawie ze skargi I. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r. odrzucające zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. odrzucające skargę kasacyjną.

Zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wezwał skarżącą do uiszczenia - w terminie 7 dni, od daty doręczenia odpisu zarządzenia - wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 10 zł, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu z powodu jego nieopłacenia.

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej jako: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do których należy zażalenie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wysokość oraz zasady pobierania wpisu określone zostały przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia, od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł. W przedmiotowej sprawie wysokość wpisu została ustalona z uwzględnieniem przyznanego skarżącej prawa pomocy na kwotę 10 zł. Natomiast na postawie art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym skarżąca została wezwana do uiszczenia należnego wpisu od zażalenia. Odpis zarządzenia odebrała w dniu 15 kwietnia 2015 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru). Zatem termin do uiszczenia wymaganego wpisu od zażalenia upływał z dniem 22 kwietnia 2015 r. W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.