Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885320

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
I SA/Bd 607/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra.

Sędziowie WSA: Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.), Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi D. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie straty podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2007 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.