Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885420

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 11 lipca 2012 r.
I SA/Bd 560/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sędziowie WSA: Teresa Liwacz (spr.), Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 lipca 2012 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.