Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 19 października 2016 r.
I SA/Bd 519/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K., D. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K., D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r. postanowił: zwolnić skarżących od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) września 2016 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnioski skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF wynika, że K. K. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe 2 małoletnich dzieci. Dochód gospodarstwa domowego z tytułu zasiłku dla niepracujących rodziców wynosi (...) Jako majątek wnioskodawca wskazał dom oraz nieruchomość rolną o pow. (...) ha. Nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Z kolei D. K. obecnie przebywa na zamkniętym (...) i nie posiada żadnego majątku.

W odpowiedzi na zarządzenie referendarza sądowego pełnomocnik skarżących oświadczył, że: D. K. nie posiada żadnych rachunków bankowych; K. K. posiada rachunek bankowy w (...), który z uwagi na decyzję prezydenta M. T. został objęty egzekucja administracyjną; obaj skarżący nie składali zeznań podatkowych; D. K. cierpi na (...) i przebywa na leczeniu zamkniętym; K. K. otrzymuje świadczenie wskazane na formularzu PPF; skarżący nie starli się o dopłaty do gruntów rolnych; z uwagi na złą sytuację materialną K. K. otrzymuje leki za darmo od państwa, a dom będący jego własnością korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwana p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest możliwe wówczas, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Instytucja prawa pomocy jest jednak wyjątkiem od ogólnej zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy, o których mowa w art. 246 § 1 p.p.s.a. spoczywa na stronie składającej wniosek o jego przyznanie. Oznacza to, że powinna ona poczynić wszelkie kroki mające na celu uprawdopodobnienie tych okoliczności.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej i majątkowej skarżących należy stwierdzić, że wykazali oni, iż nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Orzekający przeanalizował wnioski złożone na urzędowych formularzach PPF oraz wyjaśnienia pełnomocnika skarżących - K. K. wraz dwójką małoletnich dzieci utrzymuje się z zasiłku wypłacanego w kwocie (...)(...) (ok. (...) zł), z uwagi na złą sytuację materialną otrzymuje leki za darmo od państwa, a dom będący jego własnością korzysta ze zwolnienia podatkowego. Nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Z kolei D. K. cierpi na chorobę alkoholową, jest osobą niepracującą bez dochodu oraz nie posiada żadnego majątku, podjął leczenie odwykowe. Tym samym skarżący nie są w stanie opłacić kosztów zainicjowanego postępowania sądowego.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.