Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723549

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 września 2019 r.
I SA/Bd 439/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej prezesa zarządu za zaległości podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2019 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej prezesa zarządu za zaległości podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu podatku od towarów i usług W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lipca 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 500 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca odpis wyżej wskazanego zarządzenia została skutecznie doręczona stronie skarżącej w dniu 29 lipca 2019 r. Na podstawie akt sprawy ustalono, że strona skarżąca nie uiściła wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 5 sierpnia 2019 r.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do uiszczenia wpisu sądowego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.