I SA/Bd 285/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550011

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2018 r. I SA/Bd 285/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. G.-G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. G.-G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do października 2013 r. postanawia: odmówić przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...)., w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do października 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 3 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 285/18 oddalił skargę strony.

Skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił sporządzenia wyroku wskazując, że wniosek został złożony po ustawowym terminie.

Pismem z dnia 10 września 2018 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że wraz z mężem wychowują czwórkę małoletnich dzieci. Na przełomie czerwca i lipca 2018 r. dzieci ciężko chorowały. Córka K. chorowała na szkarlatynę od 30 czerwca 2018 r., przy czym od 5 lipca 2018 r. przyjmowała przez kolejne 10 dni antybiotyk. Córka L. chorowała na szkarlatynę od dnia 25 czerwca 2018 i przyjmowała antybiotyk również 10 dni. Syn P. w dniu 28 czerwca 2018 r. był leczony w szpitalu u okulisty na zapalenie oka, a choroba utrzymywała się przez kolejne 2 tygodnie. Powyższa sytuacja absorbowała skarżącą fizycznie i psychicznie. Nie mogła liczyć na większą pomoc ze strony męża, który musiał chodzić do pracy i zarabiać na utrzymanie rodziny. W tym samym czasie tj. w dniu (...). skarżąca otrzymała za pośrednictwem systemu ePUAP postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucyjnych. Skarżąca zamierzała złożyć zażalenie na powyższe postanowienie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. Wielokrotnie rozmawiała na ten temat z mężem. W wyniku opisanego splotu zdarzeń nie mogła osobiście zając się wysyłką wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i musiała wyręczyć się pomocą męża. Skarżąca przygotowała wniosek do Sądu oraz go opłaciła, a następnie przekazała kopertę mężowi. Działając pod presją czasu oraz będąc w silnym stresie przekazał mężowi niewłaściwa kopertę zaadresowaną do organu odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.).

Z unormowania przepisu art. 86 i 87 p.p.s.a. wynika, iż aby Sąd przywrócił termin niezbędnym jest spełnienie kumulatywnie 4 przesłanek, a mianowicie: przywrócenie terminu możliwe jest jedynie na wniosek strony (art. 86 § 1 zd. 1 i art. 87 § 1 p.p.s.a.); pismo z wnioskiem należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.); w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.); wraz z wnioskiem należy dokonać czynności, której niedokonano w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Zatem przywrócenie terminu m.in. do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazać powinny na obiektywne, niezależne od podmiotu, który uchybił terminowi, przyczyny tego uchybienia.

Zdaniem Sądu, przy ocenie czy uchybienie terminu było zawinione należy brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Przepis art. 86 § 2 p.p.s.a. stanowi, że we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy po stronie zainteresowanego przywróceniem terminu. Przywrócenie terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenie terminu jest więc dopuszczalne wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych, występujących bez woli strony, okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej, można zatem mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody niedającej się przezwyciężyć. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd winien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o własne interesy (p. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2000 r. I CKN 1261/99, publ. Biuletyn SN 2000/5/12). Przywrócenia terminu może domagać się strona, która przyznaje, że nie dokonała czynności w terminie i jest w stanie uprawdopodobnić, iż stało się tak bez jej winy ze względu na wystąpienie okoliczności od niej niezależnych, którym pomimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie przeciwdziałać (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt FZ 63/04, publ. CBOSA pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2010 r., sygn. akt II OZ 849/10).

Oceniając zasadność argumentów wnioskodawczyni Sąd uznał, iż podniesione we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności nie dowodzą, że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem terminu nie było zawinione przez stronę. Strona jako podstawę do przywrócenia terminu wskazał na chorobę dzieci oraz otrzymanie w terminie zakreślonym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych. Odnosząc się do pierwszej z powołanych okoliczności - choroba dzieci - wskazać należy, że jak wynika z przedłożonych zaświadczeń w istocie dzieci skarżącej na przełomie czerwca i lipca 2018 r. chorowały co bez wątpienia miało wpływ na stan psychiczny i fizyczny skarżącej. Jednakże podkreślenia wymaga, że skarżąca nie jest samotną matką tylko wychowuje dzieci wraz z mężem, który jak wskazano chodził do pracy. Zatem skarżąca mogła się wyręczyć osobą trzecia i za pośrednictwem operatora pocztowego przesłać na adres Sądu stosowny wniosek. Z akt sprawy wynika, że skarżąca tak postąpiła albowiem jak podniesiono w uzasadnieniu wniosku przekazała kopertę wraz z umieszczonym w środku wnioskiem mężowi. Okoliczność jednak błędnego zaadresowania koperty świadczy o niedbalstwie skarżącej i nie stanowi przesłanki pozytywnej do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Również o barku winy w uchybieniu ustawowego terminu nie może świadczyć otrzymanie w terminie zakreślonym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanowienia organu w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych.

Zadaniem Sądu wskazanie przez skarżącą na kopercie listu zawierającej wniosek o sporządzenie uzasadnienia błędnego adresu nie uzasadnia braku winy w uchybieniu terminowi i stanowi przejaw niedbalstwa, a ponadto nie może być uznane za przeszkodę nie do przezwyciężenia. Powyższe stwierdzenia potwierdzają postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FZ 153/11, z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt I FZ 341/12, z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt II FZ 229/14, z dnia 30 sierpnia 2016 r., sygn. akt II GZ 784/16, z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt II GZ 194/17. Co prawda powyższe orzeczenia dotyczą błędnego zaadresowania skargi jednakże tezy z nich płynące potwierdzają stanowisko Sądu zawarte w niniejszym postanowieniu.

W związku z tym Sąd, na mocy art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.