Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560398

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2014 r.
I SA/Bd 1143/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić H. L. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego.

Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie siedmiu dni, od daty doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego dokonano w dniu 25 listopada 2014 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki). Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął z dniem 2 grudnia 2014 r. Z akt sprawy wynika, że należny wpis sądowy został uiszczony w dniu 3 grudnia 2014 r. (data obciążenia rachunku/wpłaty na poleceniu przelewu).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia w terminie.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z tych pism, jaki wymienia ustawa jest stosownie do art. 230 § 2 p.p.s.a. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie, wpis sądowy od wniesionej skargi nie został uiszczony w wyznaczonym terminie, pomimo prawidłowego wezwania. Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy jeden dzień po terminie.

Wobec nieuiszczenia przez skarżącego należnego wpisu sądowego w terminie, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.