Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54513

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 15 marca 2001 r.
I SA 2637/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Elżbieta Stebnicka.

Sędziowie NSA: Jerzy Sulimierski, Jerzy Nowak (spr.).

Protokolant: Renata Flis.

Uzasadnienie faktyczne

Małżonkowie P. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 6 października 2000 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Decyzja ta została doręczona skarżącym w dniu 23 października 2000 r., natomiast skarga złożona w sądzie w dniu 7 grudnia 2000 r., a więc po upływie 30-dniowego terminu określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Rozpoznając przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do jego uwzględnienia. Stosownie do przepisu art. 35 ust. 3 cyt. ustawy o NSA - sąd z ważnych powodów przywraca termin do wniesienia skargi. Te ważne powody wskazać winny na obiektywne niezależne od skarżących przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi. Takimi okolicznościami nie jest brak pomocy adwokata. Stosownie do treści art. 37 cyt. ustawy o NSA skarga powinna zawierać wymienione w tym przepisie dane, których podanie nie wymaga skomplikowanych czynności i są one zrozumiałe. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu i stanowiących ważny powód zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (zob. też B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 1996, s. 296). W niniejszej sprawie takie powody nie występują i sami wnioskujący ich nie wskazują. Decyzja zawierała pouczenie o terminie wniesienia skargi, lecz skarżący do pouczenia tego nie zastosowali się.

Treść wniosku nie pozwala na przyjęcie, że uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło z ważnych powodów.

W tej sytuacji na podstawie art. 35 ust. 3 cyt. ustawy o NSA wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi nie uwzględniono i skargę jako wniesioną po upływie zakreślonego do jej wniesienia (art. 35 ust. 1 cyt. ustawy o NSA) w oparciu o art. 27 ust. 2 cyt. ustawy o NSA odrzucono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.