Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54516

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2000 r.
I SA 2141/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sędziowie NSA: Jerzy Nowak, Anna Lech (spr.).

Protokolant: Jolanta Zagrzejewska.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Teresy i Krzysztofa małż. Z. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 września 1999 r., bowiem skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

W dniu 6 stycznia 2000 r. wpłynął wniosek pełnomocnika skarżących radcy prawnego Anny W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2000 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie pełnomocnik skarżących oświadczyła, że powodem uchybienia terminu była nie tylko jej choroba, która wystąpiła w okresie składania skargi, ale także fakt, że będąc ustanowiona pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym nie otrzymała decyzji organu drugiej instancji, to jest Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 września 1999 r., co wynika z akt sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zmianami) Sąd z ważnych powodów przywróci na wniosek strony termin do wniesienia skargi.

Sąd uznał, że naruszenie przez organ odwoławczy art. 40 § 2 kpa przez niedoręczenie zaskarżonej decyzji pełnomocnikowi, a jedynie stronom, stanowi ważny powód w rozumieniu art. 35 ust. 3 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i z tych względów postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.