Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 48004

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 16 grudnia 1999 r.
I SA 1003/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Wróblewski.

Sędziowie: del. Łucja Korózs, NSA Henryk Poleszak (spr.).

Protokolant: Nina Beczek.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 27 kwietnia 1999 r. utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 lutego 1999 r. bez numeru, którym na podstawie art. 262 § 1 i art. 264 § 1 kpa postanowiono:

1) ustalić "koszty postępowania administracyjnego w sprawie opracowania przez Klinikę Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych opinii o stanie zdrowia Pani Czesławy H. wszczętego na wniosek strony na kwotę 172,15 zł",

2) do poniesienia kosztów zobowiązać Czesławę H.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Inspektor Sanitarny podał, że zgodnie z art. 262 § 1 kpa strony obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się o wydanie opinii w interesie strony, by rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości wcześniej wydanego orzeczenia i opinii (podważanych przez stronę). Posiadając orzeczenie Poradni Chorób Odzwierzęcych oraz zbieżną z orzeczeniem opinię lekarską dr E.P. z Przychodni Chorób Zawodowych Wsi Instytutu Medycyny Wsi - organ I instancji nie miał obowiązku przeprowadzenia dodatkowego dowodu.

Czesława H. zaskarżyła powyższe postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o uznanie tego postanowienia za niezgodne z prawem i podnosząc, że koszty wynikły z winy Zakładów Drobiarskich "I.", następcy prawnego Zakładów Mięsnych.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, wywodząc podobnie jak w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, m.in. stwierdzając, że Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się o wydanie opinii o stanie zdrowia Czesławy H. do Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej w celu rozstrzygnięcia wątpliwości skarżącej - co do prawidłowości wydanego wcześniej orzeczenia Poradni Chorób Odzwierzęcych i opinii dr E.P. z Przychodni Chorób Zawodowych Wsi Instytutu Medycyny Wsi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostały oparte - jeżeli idzie o treść rozstrzygnięcia - na przepisie art. 262 kpa. Przepis ten stanowi, że stronę obciążają te koszty postępowania, które:

1) wynikły z winy strony,

2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. W danym wypadku oparto się - jak wynika z uzasadnień ww. postanowień - na punkcie 2 przytoczonego przepisu, przy czym organ I instancji przyjął, iż koszty wydania opinii przez Klinikę Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej "wynikły w wyniku żądania strony w jej interesie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie". Organ II instancji podał zaś, że o wydanie rzeczonej opinii zwrócono się "w interesie strony, by rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości wcześniej wydanego orzeczenia i opinii (podważanych przez stronę)". Jeśli idzie o uzasadnienie postanowienia organu I instancji, to nie ma ono oparcia w materiale dowodowym, albowiem Czesława H. nie wniosła żądania - w myśl art. 78 § 1 kpa - w przedmiocie przeprowadzenia dowodu z opinii Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej, lecz kwestionowała orzeczenie Poradni Chorób Odzwierzęcych w B. opinię dr E.P. z Przychodni Chorób Zawodowych Wsi Instytutu Medycyny Wsi. Wątpliwości skarżącej nie były całkiem obce organowi I instancji, skoro zwracając się do Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej o przebadanie Czesławy H. i wydanie opinii, proszono o jednoznaczność wydanego orzeczenia (opinii) i uwzględnienie w nim odpowiedzi na następujące pytania:

- czy p. H. jest chora na toksoplazmozę, czy jest to tylko zarażenie się bez trwałych następstw narządowych,

- czy wymienione schorzenie można rozpatrywać w aspekcie choroby zawodowej w związku z wykonywaną przez nią pracą".

Z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 i 77 § 1 kpa wynika obowiązek organu podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Skoro zatem wyjaśnienie wątpliwości dotyczących toksoplazmozy w danym wypadku wymagało zasięgnięcia opinii Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej, to było to obowiązkiem organu, wynikającym z powołanych wyżej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem organów, że koszty wspomnianej opinii nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie i że w związku z tym obciążają one Czesławę H.

W związku z powyższym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) należało orzec jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.