Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566533

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 października 2018 r.
I PK 236/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. B. i L. R. przeciwko "J." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o świadczenia związane z podróżą służbową na skutek skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia 31 października 2014 r. sygn. akt IV Pa (...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 23 października 2018 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt IV Pa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.