Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569786

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 2018 r.
I PK 184/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. B. przeciwko K. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o diety, ryczałty za noclegi podczas podroży służbowej, w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w C. IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt IV Pa (...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 25 października 2018 r., w związku ze skargą kasacyjną powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w C. z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt IV Pa (...), na podstawie art. 207 § 3 zdanie drugie w związku z art. 39821 i art. 391 § 1 k.p.c. wyraża zgodę na złożenie przez pełnomocnika strony pozwanej pisma przygotowawczego w postępowaniu kasacyjnym (pismo z 10 października 2018 r.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.