Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558418

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
I PK 127/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Rączka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa inspektora pracy R.K.- Ł. działającego na rzecz K. Z. z udziałem powódek E. P. i G. N. przeciwko E. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o ustalenie istnienia stosunku pracy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 17 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej inspektora pracy R. K. - Ł. działającego na rzecz K. Z. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z dnia 9 stycznia 2017 r.,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.