Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568194

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 października 2018 r.
I OZ 927/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Przedsiębiorstwa Geodezyjnego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 17/18 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Geodezyjnego "(...)" Spółka z o.o. z siedzibą w N. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 maja 2018 r. Przedsiębiorstwo Geodezyjne (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. wystąpiło z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 17/18 oddalającego skargę Przedsiębiorstwa Geodezyjnego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. z dnia (...) października 2017 r.

Zarządzeniem z dnia 17 maja 2018 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wezwał skarżącą Spółkę do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis przedmiotowego orzeczenia z uzasadnieniem w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia.

Pismem z dnia 22 maja 2018 r. skarżąca Spółka wniosła zażalenie na powyższe zarządzenie, podnosząc, iż kondycja finansowa Spółki, jak też charakter przedmiotowej sprawy przemawiają za zwolnieniem skarżącej z obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: p.p.s.a.) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek, po uprzednim wezwaniu strony do jej uiszczenia Jednocześnie w art. 236 p.p.s.a. zawarto delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości opłat kancelaryjnych. W wykonaniu tej delegacji Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192). Zgodnie z § 2 rozporządzenia, opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

Wobec tego, że opłata kancelaryjna nie została uiszczona wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, Przewodniczący Wydziału miał obowiązek - zgodnie z art. 234 § 2 p.p.s.a. - wezwać skarżącego do uiszczenia opłaty, co uczynił zarządzeniem z dnia 17 maja 2018 r. Powyższe zarządzenie zostało wydane we właściwym trybie, a wysokość wskazanej w zarządzeniu opłaty jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Brak jest zatem podstaw do uchylenia zaskarżonego zarządzenia. Oceny tej nie zmienia argumentacja zażalenia odnosząca się do bliżej nieokreślonych problemów finansowych Spółki oraz charakteru samej sprawy.

W tej sytuacji, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.