Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1783470

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
I OZ 896/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Po 284/14 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt II SA/Po 284/14, odrzucił zażalenie K. K. na postanowienie tego Sądu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie zasiłku celowego.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżący, mimo pouczenia, sporządził zażalenie z uchybieniem terminu z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), zgodnie z którym zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia winno być sporządzone w terminie 7 dniu od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia. Sąd stwierdził, że zażalenie podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 p.p.s.a. oraz art. 194 § 2 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Od powyższego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarżący złożył w dniu 29 maja 2015 r. pismo zatytułowane: "Odwołanie od postanowienia z dnia 12.5.15. II SA/Po 284/14", którego treść nie pozostaje w związku z zaskarżonym postanowieniem, bowiem przedstawiony został w nim jedynie wykaz dokumentów, jakie skarżący przekazuje do sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia go stronie. W niniejszej sprawie odpis postanowienia z dnia 30 marca 2015 r. doręczono skarżącemu w dniu 27 kwietnia 2015 r. (k. 185 akt). Zatem termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 4 maja 2015 r. Natomiast zażalenie wniesione zostało w dniu 5 maja 2015 r. (k. 186 akt), czyli po upływie ustawowego terminu.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadne było zatem stanowisko Sądu I instancji, który uznał, że zażalenie skarżącego było niedopuszczalne, zaś postanowienie o jego odrzuceniu odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.