Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1783463

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
I OZ 877/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. S. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 45/15 o pozostawieniu wniosku o wyłączenie sędziów bez rozpoznania w sprawie ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 45/15, pozostawiono bez rozpoznania wniosek P. S. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprawie ze skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w przedmiocie rozpatrzenia odwołania.

W uzasadnieniu wskazano, że w piśmie z dnia 9 marca 2015 r. skarżący zawarł wniosek o "wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przeniesienie sprawy do innego wydziału tutejszego Sądu".

Dnia 24 marca 2015 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2015 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, poprzez imienne wskazanie sędziów, których przedmiotowy wniosek dotyczy, podanie przyczyn uzasadniających wyłączenie oraz powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie przyczyn wyłączenia w odniesieniu do każdego sędziego. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 kwietnia 2015 r.

W odpowiedzi na powyższe P. S. nadesłał pismo z dnia 12 kwietnia 2015 r., w którym wymienił z imienia i nazwiska sędziów, których wyłączenia się domaga oraz wskazał, że nie jest zadowolony z orzeczeń, jakie wydaje Wydział I WSA w Warszawie. Wniósł o rozpatrzenie sprawy przez inny wydział Sądu lub inny Wojewódzki Sąd Administracyjny. Skarżący zaznaczył, że ma podejrzenia co do braku bezstronności wymienionych sędziów oraz podniósł, że "sędzia, który raz już uczestniczył w czynnościach procesowych może mieć przez to ugruntowane poglądy zarówno na stan faktyczny, jak i na sposób rozstrzygnięcia sprawy, co może nasuwać uzasadnione wątpliwości do jego bezstronności i obiektywizmu".

Wydając zaskarżone zarządzenie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt III CO 2/04 (OSNC 2004/12/207) oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. akt I OZ 112/08, "wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę (tożsamość) sędziego, którego dotyczy, oraz wskazywać zindywidualizowane przyczyny wyłączenia. Jeżeli wniosek dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny wyłączenia powinny być odniesione do każdego z nich. Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu".

Pismem z 22 maja 2015 r., P. S. wniósł zażalenie od wskazanego zarządzenia z dnia 6 maja 2015 r., w którym podtrzymał wcześniejsze stanowisko wyrażone we wniosku o wyłączenie sędziów. Ponadto skarżący podniósł, że w jego ocenie powyższe zarządzenie zostało wydane w sposób niekorzystny dla niego oraz że on sam we właściwy sposób uzasadnił wniosek i w wymaganym terminie uzupełnił braki formalne. Co więcej w ocenie skarżącego, sędzia, który wydał przedmiotowe zarządzenie, nie powinien był w ogóle orzekać w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wniosek o wyłączenie sędziów, powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 46 p.p.s.a., a dodatkowo, zgodnie z brzmieniem art. 20 § 1 p.p.s.a., zawierać uprawdopodobnienie przyczyny wyłączenia.

Zgodnie z przytoczonym wcześniej poglądem Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, "jeżeli wniosek dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny wyłączenia powinny być odniesione do każdego z nich. Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu".

Jednocześnie w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Nie ulega wątpliwości, że wniosek skarżącego, w którym domagał się wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie odpowiadał powyższym wymaganiom, dlatego też prawidłowo wezwano P. S. do uzupełnienia braków formalnych tego wniosku.

Mimo doręczonego wezwania, strona nie uzupełniła braków formalnych wniosku o wyłączenie sędziów, prawidłowo pouczona o skutkach niedopełnienia tej czynności. W związku z powyższym, zasadnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządził pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Mając na względzie powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.