Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239492

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 października 2012 r.
I OZ 814/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 572/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 lipca 2012 r. odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia tego Sądu z dnia 8 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 572/12 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi J. C. na działania Burmistrza Ł. w przedmiocie nienależytego wykonywania działań postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2012 r. odrzucił wniesione przez J. C. zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 5 lipca 2012 r., na mocy którego odrzucono skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2012 r.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Wojewódzki wskazał, że wniesione przez skarżącego w dniu 12 lipca 2012 r. zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej - pomimo wynikającego z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej "p.p.s.a." obowiązku - nie zostało sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, lecz osobiście przez stronę. Powyższe - zdaniem Sądu Wojewódzkiego - skutkowało koniecznością jego odrzucenia.

J. C. w złożonym na powyższe postanowienie zażaleniu zakwestionował jego prawidłowość.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Przepis art. 194 § 4 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Niezachowanie przymusu adwokacko-radcowskiego w odniesieniu do zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej czyni wniesienie takiego zażalenia niedopuszczalnym w rozumieniu art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dnia 5 lipca 2012 r. odrzucono wniesioną przez J. C. skargę kasacyjną. Skarżący wniósł sporządzone osobiście zażalenie na to postanowienie. W tej sytuacji prawidłowo Sąd Wojewódzki uznał, że przedmiotowe zażalenie należało odrzucić jako uchybiające wymogowi określonemu w art. 194 § 4 p.p.s.a.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.