Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2051368

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 października 2012 r.
I OZ 813/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Mirosław Gdesz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 744/08 o ponowne wyłączenie sędziego WSA Arkadiusza Windaka w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 744/08 odmówił zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2012 r. odmawiającego wyłączenia sędziego Arkadiusza Windaka od rozpoznania jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, w dniu 30 sierpnia 2012 r. R. S. złożył wniosek o wyłączenie sędziego Arkadiusza Windaka od rozpoznania Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego. Uzasadniając wniosek podał, że podstawą wyłączenia sędziego jest naruszenie podstawowej zasady konstytucyjnej do uczciwego i sprawiedliwego procesu poprzez faktyczne popieranie przez sędziego oszukańczych zachowań procesowych adwokata L. M.L. w sprawie o sygn. II SA/Sz 1108/07 polegających na złożeniu opinii prawnej na szkodę i krzywdę skarżącego i wbrew jego woli. Wbrew wnioskowi skarżącego w sprawie II SA/Sz 1108/07 o nie wypłacanie adwokatowi wynagrodzenia za tak udzieloną pomoc prawną, sędzia Arkadiusz Windak przyznał wynagrodzenie temu adwokatowi, czym świadomie zaakceptował oszustwo procesowe dokonane przez adwokata L.M. L. na szkodę skarżącego.

Sąd podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie był już wielokrotnie rozpoznawany wniosek R. S. o wyłączenie sędziego Arkadiusza Windak. Postanowieniem z dnia 24 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił wniosek R. S. o wyłączenie niniejszego sędziego od rozpoznania przedmiotowej sprawy, ponieważ skarżący nie wskazał żadnej z ustawowych przesłanek uzasadniających wyłączenie na podstawie art. 18 czy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej "p.p.s.a." Sąd wskazał w uzasadnieniu tego postanowienia, że okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego musi faktycznie wystąpić w danej sprawie i być uzasadniona, co wiąże się z koniecznością przedstawienia odpowiedniej argumentacji.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OZ 283/12 oddalił zażalenie R. S. na to postanowienie.

W tej sytuacji ponowny wniosek o wyłączenie tego samego sędziego Sąd pierwszej instancji potraktował jako żądanie zmiany postanowienia Sądu z dnia 24 lutego 2012 r. oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego.

Zgodnie z art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane lub zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Skarżący składając kolejny wniosek o wyłączenie sędziego nie uprawdopodobnił, by okoliczności które były brane pod uwagę przy ocenie poprzedniego wniosku o wyłączenie sędziego uległy zmianie. W rozpoznawanym obecnie wniosku R. S., a także we wszystkich poprzednich wnioskach o wyłączenie tego sędziego, R. S. zarzucał sędziemu popieranie oszukańczych działań adwokata L. M.L. w sprawie o sygn. II SA/Sz 1108/07 poprzez przyznanie adwokatowi wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu, mimo złożenia opinii prawnej niezgodnej z wolą skarżącego i jego wniosku o nie wypłacanie wynagrodzenia adwokatowi. W rozpoznawanym obecnie wniosku R. S.podniósł, że sędzia popierał oszukańcze działania procesowe adwokata L. M.L. w sprawie o sygn. II SA/Sz 1108/07 przyznając temu adwokatowi wynagrodzenie za pomoc prawną mimo złożenia przez pełnomocnika tzw. "opinii prawnej" wbrew stanowisku mocodawcy. Spowodowało to powstanie więzi emocjonalnej między sędzią Arkadiuszem Windakiem a adwokatem L. M.L., co uzasadnia wniosek o wyłączenie tego sędziego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Jak słusznie zaznaczył Sąd pierwszej instancji, wniosek skarżącego o wyłączenie sędziego Arkadiusza Windaka od rozpoznawania niniejszej sprawy był już rozpoznawany. Postanowieniem z dnia 24 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił wniosek R. S. o wyłączenie tego sędziego od rozpoznania przedmiotowej sprawy, ponieważ skarżący nie wskazał żadnej z ustawowych przesłanek uzasadniających wyłączenie na podstawie art. 18 czy art. 19 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 września 2011 r., sygn. akt I OZ 283/12 oddalił zażalenie R. S. na to postanowienie. Skarżący składając kolejny wniosek o wyłączenie ww. sędziego ponownie powołał się na te same okoliczności, które były powodem złożenia poprzednich wniosków. Należy zatem uznać, że w niniejszej sprawienie zachodzą przewidziane w art. 165 p.p.s.a. przesłanki do zmiany wcześniejszych prawomocnych postanowień. Stosownie bowiem do tego przepisu, postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Jak wynika z akt sprawy, podnoszone przez skarżącego okoliczności - mające w jego ocenie stanowić przesłanki do wyłączenia sędziego - nie uległy zmianie. W związku z powyższym, znajduje również zastosowanie w sprawie art. 153 powołanej ustawy, zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone już kilkakrotnie zarówno przez Sąd I, jak i II instancji, wiążą w sprawie ten Sąd.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.