Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723487

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
I OZ 808/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 68/19 o odrzuceniu skargi Z. N. w sprawie ze skargi M. U. i Z. N. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w (...) z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zaskarżonym postanowieniem z 18 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 68/19 odrzucił skargę w stosunku do Z. N. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w (...) z (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału z 23 stycznia 2019 r. skarżące Z. N. i M. U. zostały wezwane do uiszczenia wpisów od skarg w kwocie po 200 zł każda, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skarg. Wezwania zostały doręczone skarżącym 1 lutego 2019 r. M. U. 6 lutego 2019 r. uiściła wpis. Natomiast z zapisku urzędowego sporządzonego 15 marca 2019 r. wynika, że do 14 marca 2019 r. Z. N. nie uiściła wpisu.

W ocenie Sądu pierwszej instancji, skoro Z. N. nie uiściła wpisu skarga w stosunku do jej osoby podlega odrzuceniu na postawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze. zm., dalej "p.p.s.a.").

Z. N. w zażaleniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższe postanowienie wniosła o jego uchylenie w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie art. 230 § 1 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W uzasadnieniu wskazała, że wniesiona przez nią oraz jej siostrę M. U. skarga wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 214 § 2 zd. 1 p.p.s.a., stanowi także jedno pismo w rozumieniu art. 230 § 1 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Dlatego też uznać należy, że z uwagi na uiszczenie przez M. U. wpisu w wysokości 200 zł skardze należało nadać dalszy bieg. Postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu rzekomego braku wpisu jest oczywistym naruszeniem ww. przepisów i winno zostać uchylone.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 stycznia 2019 r., pismami z 25 stycznia 2019 r. wezwano odpowiednio M. U. oraz Z. N. do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania doręczono ww. 1 lutego 2019 r. W wezwaniach tych w pkt 2 pouczono o możliwości wniesienia zażalenia, stosownie do art. 227 p.p.s.a. Tego rodzaju zażalenia zarówno Z. N. jak i M. U. nie złożyły, wobec czego zarządzenia należy uznać za wywołujące skutki prawne.

Z perspektywy hipotezy art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że dla odrzucenia skargi na jego podstawie konieczne jest, aby pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie należny wpis. Skoro zatem w niniejszej sprawie Z. N. otrzymała wezwanie, nie zaskarżyła w terminie zarządzenia Przewodniczącego, i jednocześnie nie uiściła należnego wpisu, to tym samym zasadnie Sąd pierwszej instancji odrzucił skargę.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że kwestie podniesione w przedmiotowym zażaleniu nie dotyczą w istocie zaskarżonego postanowienia, lecz prawidłowości zarządzeń o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Z. N. podniosła bowiem, że w niniejszej sprawie winien być ustalony wpis solidarny. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższe okoliczności winny zostać podniesione w środku zaskarżenia od zarządzenia Przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Postawienie ich dopiero w zażaleniu od zaskarżonego postanowienia jest spóźnione, ponieważ wskazane okoliczności nie determinowały zastosowania w sprawie art. 220 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z 28 lipca 2016 r., I OZ 797/16).

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.