Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675529

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 marca 2015 r.
I OZ 79/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt I OZ 75/15 w sprawie zażalenia G. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 1165/14 wzywające G. C. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na akt Komendanta Miejskiego Straży Miejskiej w Katowicach z dnia (...) października 2014 r., nr (...) podjęty w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze postanawia: sprostować w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt I OZ 79/15 oczywistą omyłkę w ten sposób, że w miejsce słów "4 lutego 2014 r." wpisać "4 lutego 2015 r."

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 166 i 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., Poz. 270 dalej jako "p.p.s.a."), Naczelny Sąd Administracyjny może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w wyniku omyłki w postanowieniu z dnia 4 lutego 2015 r., błędnie wskazano datę wydania orzeczenia jako 4 lutego 2014 r., gdy tymczasem postanowienie to zapadło w dniu 4 lutego 2015 r. Stwierdzona omyłka ma charakter oczywisty i podlega sprostowaniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.