Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675568

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 marca 2015 r.
I OZ 78/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ 78/15 oddalające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II SO/Gl 7/14 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma E. L., J. L. i J. L. z dnia 12 listopada 2014 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ 78/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II SO/Gl 7/14 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma E. L., J. L. i J. L. z dnia 12 listopada 2014 r.

Na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wyliczone enumeratywnie w tym przepisie (pkt 1-10). Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze, w tym także zażalenie (art. 168 § 1 p.p.s.a.).

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w zw. z art. 180 i art. 197 § 2 p.p.s.a., odrzucił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.